Detaljer av de granskade studierna

 

Många intresserar sig för procentsatserna för filtrering. Det är viktigt att förstå att ett fåtal av du utförda experimenten använde sig av de standardmetoder som normalt används för att certifiera medicinska masker eller andningsskydd (N95s). Studier använder en rad olika metoder för partikelstorlekar och sätt att räkna partiklar på.

 

Flera av dessa studier gjordes för att ge proof-of-concept snarare än att informera om utformningen av en mask för använda i det offentliga rummet. 

 

Olika metoder

  • Det finns experiment på platt tyg. Tester med platt material är faktiskt de metoder som används för att certifiera medicinska masker enligt standarder. Inga ytterligare tester krävs för själva materialet som används till maskerna.

  • Det finns experiment på tygmasker som utandningsskydd, även kallat miljöskydd eller källkontroll.  Dessa experiment innebär vanligtvis att frivilliga personer bär masken, vissa tester involverar även en docka eller en byst i mänsklig storlek som genererar partiklar inuti masken. Dessa metoder jämför partiklar innanför och utanför masken eller skillnaden med och utan mask.

  • Det finns även experiment på att använda tygmasker som inandningsskydd, eller skydd av bäraren. Liksom studierna av utandningsskydd, görs dessa med hjälp av frivilliga eller med hjälp av en docka.

I alla dessa typer av experiment, skiljer sig flödet genom tyget från studie till studie vilket gör det svårt att jämföra studierna med varandra.

 

Olika partikelstorlekar

Viruset som orsakar COVID-19 är mellan 0,065 och 0,140 μm i diameter. En mikrometer (μm) är en tusendels millimeter. Sekretet i luftvägarna, där viruset finns kommer i en mängd olika partikelstorlekar.

Vid hosta eller nysning är den vanligaste partikeln över 1 μm och vissa källor tyder på att partiklarna kan vara så mycket som 10 eller 100 μm. Varje studie definierar själva den partikelstorlek som används vid experimenten.

 

Olika sätt att räkna partiklar

I vissa studier räknas det faktiska antalet partiklar. I andra studier använder man sig av biologiska markörer i partiklarna (vanligtvis en bakterie, ibland ett virus), och det som då räknas är det antal bakterier eller virus som överförs.

 

Detta innebär att det är svårt att säga hur många procent som filtreras av en mask utan att ge mer information om hur studien utförts. De procentsatser som vi hör pratas om, kanske inte har mätts på samma sätt. Detta gör att statistiken inte kan jämföras med varandra.

 

Här tar vi upp några resultat som vi hittat, tillsammans med information om hur de testerna gått till. 

I vår Artikel, har vi noterat alla resultat om tyget och om det gav bra filtrering eller inte. 

 

Vi tror att det mest användbara sättet för er som vill göra egna masker, är att ta fram resultaten från experimenten och sedan använda de tyger som gett bäst filtrering.

 

 

 

Platt tyg

För platt T-shirt material som testades med en aerosol av okänd storlek, filtrerade ett (1) lager tyg, 69% av en bakteriell markör, två lager filtrerade 71% av den bakteriella markören, ett (1) lager filtrerade 51% vid test av en virusmarkör.  (Davies 2013)

 

En platt linnehandduk (vanligt vävt tyg), testad med en aerosol av okänd storlek, fann man en 83% filtrering av en bakteriell markör med ett lager tyg, två lager filtrerade 97% av en bakteriell markör och ett lager tyg filtrerade 72% med test av en virusmarkör. (Davies 2013)

I ett test med bomull, 600 trådar per tum, okänd vikt, testad med ett okänt flöde och med en partikelstorlek på 0,075 till 0,100 μm, filtrerades 76% av en saltpartikel med ett lager tyg och 85% filtrering av en saltpartikel med två lager tyg. (Konda 2020)

 

Med en hybrid, ett lager bomull 600 trådar per tum, vikt okänd, och ett andra lager av 65% flanell, 35% polyesterflanell, 90 trådar per tum, mätt med en okänd flödeshastighet och med en partikelstorlek på 0,075 till 0,100 μm, filtrerades 95% av en saltpartikel med de två skikten tillsammans. (Konda 2020)

 

Utandningsskydd - Utåtriktadeskydd, miljöskydd eller källkontroll

En 2-lagers T-shirt mask med en sydd kant (för att förhindra stäckning och att materialet trådar sig), mätt med att räkna överföringen av munbakterier som kategoriseras efter partikelstorlek, från frivilliga personer som hostar, filtreras 79% av det totala antalet partiklar och 71% av partiklarna i storleksintervallet 0,65 - 1,1 μm. I samma experiment testades en medicinsk mask på samma sätt och filtreringen var 85% totalt och 86% för partiklar i storleksintervallet 0,65 – 1,1 μm. Det fanns ingen statistiskt säkerställt skillnad mellan dessa siffror, vilket tyder på att denna typ av tygmask filtrerar likvärdigt den medicinska mask som testades. (Davies 2013)

 

En mask med ett yttre lager av muslin, en tät vävd bomullsduk, med ett inre lager av flanell, mätt med att räkna överföring av munbakterier, reducerades kontamineringen av ytor med >99 %, det totala antalet luftburna bakterier med >99 % och luftburna bakterier i partiklar som är mindre än 4 μm (dvs. i intervallet som ibland kallas "aerosoler") med 88-99 %. (Greene och Vesley 1962)

 

En anknäbbsformad mask tillverkad av 4 lager muslin, mätt med att räkna överföring av munbakterier, reducerades de luftburna bakterierna med totalt 99%, och bakterier i partiklar mindre än 3,3 μm med 89%. Detta var jämförbart med resultaten för dåtidens (1970-talet) kommersiella engångsmasker som testade på samma sätt. Där visade resultatet på totala minskningar med 96-99 %, och för partiklar mindre än 3,3 μm med 72–89 %. (Quesnel 1975)

 

Inandningsskydd - Inre skydd

En tvåskikts T-shirt mask med en sydd kant (för att förhindra stäckning och att materialet trådar sig), mätt med saltpartiklar på 0,02 - 1 μm som utsattes för inåt filtrering, visade på en effektivitet av 50% vid olika aktiviteter. Detta är lägre än vad som observerades med en medicinsk mask, som filtrerade 80-86% när de studerades på samma sätt. (Davies 2013)

 

En mask av diskhandukstyg i ett lager, mätt med saltpartiklar på 0,02 - 1 μm, visade en effektivitet av inåtfiltrering på 55 - 77% vid olika aktiviteter. (Van der Sande 2008)

 

Djurförsök

Kaniner som bar 3 eller 6 lagers tätt sittande bomullsmasker, 84 trådar per tum, exponerade för luftpartiklar som innehöll tuberkulosbakterier (i en storlek som inte anges men beskrivs som "aerosol"), utvecklade färre tuberkulosskador än de som inte bar mask. Minskningen av tuberkulosskador var 95%. Detta resultat är statistiskt säkerställt. (Lurie & Abramson 1949)